Windows server 2008 R2

Esipuhe

On aika siirtyä uuteen palvelinversioon. Suurin osa asioista on ennallaan, mutta uusiakin ominaisuuksia löytyy. Tässä Wikissä keskitytään asioihin, jotka ovat muuttuneet. Lisäksi käsitellään niitä palveluita, joita ei vielä W2K8-wikissä käsitelty.

Hallintatyökalut

Remote Server Administration Tools (RSAT) Windows 7

Uusien versioiden myötä työasemaan asennettava ylläpitotyökalu on uudistunut.

Asenna RSAT

rsat01.jpg

Työkaluja voit lisätä Control Panel -> Programs -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off -> Remote Server Administration Tools

rsat02.jpg

Asennetut työkalut löytyvät Administrative Tools-kansiosta.

rsat03.jpg

Active Directory Administrative Center

Aktiivihakemiston hallintatyökalu on kokenut kasvojenkohotuksen. ADAC on todellisuudessa vain graafinen työkalu Powershell Active Directory Modulen käyttöön.

Asenna ADAC palvelimelle lisäämällä se featureista.

adac01.jpg

Luodaan uusi käyttäjä Users-säilöön. Avaa ADAC ja valitse vasemmalta domainin Users-säilö. Jatka oikealta New -> User.

adac02.jpg

Syötä halutut tiedot ja paina OK.

adac03.jpg

Server Managerin etähallinta

Server Manager-työkalua voi myös käyttää toiseen palvelimeen, mikä helpottaa varsinkin Server Core-version ylläpitoa. Etäyhteydellä Server Managerin kaikkia toimintoja ei saa käyttöön (mm. uusia rooleja ei voi asentaa). HUOM! Vain 5 yhtäaikaista yhteyttä palvelimeen on sallittu.

Etäyhteys ei ole oletuksena sallittu, vaan se pitää erikseen avata.
Normaalissa palvelimessa Server Mangerin "Configure Server Manager Remote Managment" ja lisää täppä kohtaan Enable. Tämän jälkeen Server Managerin etäkäyttö on sallittu.

w2k8r201.jpg

Server Coressa asia hoituu helpoiten sconfig-työkalulla, joka tuo muutenkin paljon helpotusta yleisiin perustoimenpiteisiin.
Avaa sconfig komennolla:

sconfig

Valitse 4, Configure Remote Management

w2k8r206.jpg

Ota ensimmäiseksi käyttöön Powershell ja asennuksen jälkeen buuttaa palvelin.

w2k8r209.jpg

Kun palvelin on käynnistynyt, palaa samaan kohtaan ja valitse 3.

w2k8r212.jpg

Server Core-version Server Manager-etäkäyttö on nyt mahdollista.

Yhteydenotto onnistuu valitsemalla "Connect to another computer".

w2k8r213.jpg

Anna halutun palvelimen nimi.

w2k8r214.jpg

Nyt yhteys on auki.

w2k8r215.jpg

Powershell

Servermanager

Lisää Server Manager-moduuli ja lopuksi näytä käytettävät cmdletit

Import-Module servermanager
$module = Get-Module servermanager
$module.ExportCmdlets
pssm01.jpg

Komennolla Add-WindowsFeature voit lisätä palvelimen komponentteja. Esimerkkinä seuraavalla komennolla saat asennettua AD DS Toolsin.

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

Get-WindowsFeature -komento kertoo, mitkä komponentit on asennettu ja mitkä ei.
Remove-WindowsFeature poistaa halutun komponentin.

Yhdellä komennolla voi myös käsitellä montaa komponenttia kerralla. Komponentit erotellaan pilkulla.

Get-WindowsFeature komponentti,komponentti,...
pssm02.jpg

Active Directory

Dcpromo graafisesti

Kuvankaappaussarja dcpromon suorittamisesta perinteisellä graafisella käyttöliittymällä. Ennen dcpromon suorittamista määrittele palvelimelle nimi, aseta kiinteä ip-osoite ja lisää Active Directory Domain Services-rooli1.
ScreenShot089.jpg
ScreenShot090.jpg
ScreenShot091.jpgScreenShot092.jpgScreenShot093.jpgScreenShot094.jpgScreenShot095.jpgScreenShot096.jpgScreenShot097.jpgScreenShot098.jpgScreenShot099.jpgScreenShot100.jpgScreenShot101.jpg

Dcpromo vastaustiedosto

Varsinkin Server Coressa pakollinen vastaustiedosto dcpromon suorittamiseen, jossa luodaan uusi domain uuteen metsään. Lisäksi toiminnallisuustasoksi määrittyy 2008 R2.

[DCInstall]
ReplicaOrNewDomain=Domain
NewDomain=Forest
NewDomainDNSName=fqdn.domain.nimi
ForestLevel=4
DomainNetbiosName=domainnimi
DomainLevel=4
AutoConfigDNS=Yes
ConfirmGc=Yes
DatabasePath="C:\Windows\NTDS"
LogPath="C:\Windows\NTDS"
SYSVOLPath="C:\Windows\SYSVOL"
SafeModeAdminPassword=
RebootOnCompletion=Yes

Liittää palvelimen olemassa olevaan domainiin.

[DCINSTALL]
UserName=TunnusjollaoikeuslisätäDC
UserDomain=domainjossakäyttäjäon
Password=käyttäjänsalasana
ReplicaOrNewDomain=Replica
DNSOnNetwork=yes
ConfirmGC=Yes
DomainNetbiosName=domaininnimi
ReplicaDomainDNSName=domainFQDNnimi
SiteName=Default-First-Site-Name
DatabasePath=%systemroot%\ntds
LogPath=%systemroot%\ntds
SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol
SafeModeAdminPassword=passu
CriticalReplicationOnly=No
RebootOnCompletion=yes

Powershell Active Directory Module

R2-version myötä voit hallita aktiivihakemistoa myös Powershellillä. Powershell-moduuli, joka sisältää AD-hallinnan työkalut, on käytettävissä W2K8R2-2 ja Win7-3 käyttöjärjestelmillä. Jotta hallinta olisi mahdollista, pitää domain controllereista vähintään yhden olla W2K8R2-tasolla.
Kun vanhempiinkin palvelinversioihin voi asentaa Powershellin, mihin tarvitaan R2:sta?
Vanhat hallintatyökalut4 käyttävät DC:n kanssa keskusteluun RPC5-protokollaa. R2-versiossa tuodaan uusi palvelu nimeltään ADWS6, jota käytetään kommunikointiin AD:n ja Powershellin välillä. ADWS käyttää liikennöintiin TCP-porttia 9389, joka pitää etäkäyttötilanteissa sallia palomuureista.

Moduuli sisältää 90 eri cmdlettiä. Listauksen AD-komennoista saat helpoiten komennolla:

Get-Command *-AD*

Jokaisesta cmdletistä saa lisätietoa. Seuraavalla komennolla saat lisätietoa New-ADUser -komennosta.

Get-Help New-ADUser

Aktiivihakemistoroolit

Aktiivihakemistolla on 5 roolia ja jokainen pitää antaa yksittäisen domain controllerin tehtäväksi. Roolit voi jakaa kahteen ryhmään.

 • Metsäroolit
  • Schema Master huolehtii objektien muutoksista ja niiden kertomisesta muille DC-koneille.
  • Domain Naming Master huolehtii, että DC-koneet nimetään eri nimillä. Käytännössä tarkistaa tilanteen, kun uutta DC-konetta otetaan käyttöön.
 • Domain roolit
  • Infrastructure Master seuraa objekteihin tulevia muutoksia ja näin tapahtuessa replikoi roolitiedon.
  • RID Master huolehtii, että jokaisella suojausasetuksella on oma tunnisteensa.
  • PDC emulator huolehtii tilien säännöistä kuten clienttien salasanojen vaihdot ja ajan synkronointi.

Oletuksena roolit ovat metsän/domainin ensimmäisen DC-koneen hallussa. On järkevää kuitenkin jakaa tehtävät eri DC-koneille tai sitten esimerkiksi DC-koneen poistossa pitää roolit siirtää toiselle DC-koneelle. Ensimmäiseksi kannattaa selvittää, millä DC-koneella mikäkin rooli on.
Käytännössä roolin siirto on "ryöstämistä". Komennossa käsketään DC-konetta ottamaan rooli itselleen. Niinpä Powershell-komennoilla et voi siirtää roolia muuhun kuin W2K8R2 DC-koneeseen, koska ainoastaan siinä on käytössä ADWS-palvelu, joka mahdollistaa Powershellillä hallinnan.

Domain-roolit saa selville komennolla:

get-addomain
ScreenShot010%281%29.jpg

Ja metsäroolit komennolla:

get-adforest

ScreenShot011%281%29.jpg

Roolit voi siirtää yksitellen tai useamman kerralla.

move-addirectoryserveroperationmasterrole -identity "dckonejohonroolisiirretään" -operationmasterrole rooli,rooli

ScreenShot012%281%29.jpg

Aktiivihakemiston roskakori

2008R2-AD:ssa on mahdollista käyttää roskakoria. Poistetut objektit säilyvät roskakorissa 180 päivää (säilytysaikaa voi halutessaan muuttaa). Roskakori ei ole oletuksena päällä, vaan se pitää ottaa käyttöön. Lisäksi toiminnallisuustason pitää olla 2008 R2.

Avaa Active Directory Module for Windows Powershell ja tarkista toiminnallisuustaso.

Get-ADDomain

Kohdasta DomainMode löydät käytössä olevan tason.

psad01.jpg

Ota käyttöön roskakori. HUOM! Tämän jälkeen et voi ottaa roskakoria pois käytöstä.

Enable-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestorConfigurationSet -Target sinun.domainisi
rsat14.jpg

Poista AD:sta jokin käyttäjä.
Tarkista roskakorin sisältö.

Get-ADObject –SearchBase “CN=Deleted Objects,DC=sinun,DC=domain” –ldapFilter “(objectClass=*)” -includeDeletedObjects
rsat15.jpg

Ota palautettavan objektin ObjectGUID talteen.

Tee palautus seuraavalla komennolla:

Restore-ADObject -Identity ObjectGUID
psad02.jpg

HUOM! Jos poistat kokonaisen OU:n ja haluat palauttaa siellä olleen käyttäjätilin, pitää OU palauttaa ensin. Et siis voi palauttaa tietoa, jonka ylempää tasoa ei enää domainissa ole.

Palautus LDP-työkalulla

Poista AD:sta käyttäjä ja avaa LDP.

ldp01.jpg

Mene Options -> Controls. Valitse kohtaan Load Predefined: Return deleted objects ja lopuksi paina OK.

ldp03.jpg

Mene Connection -> Connect. Jos olet paikallisesti domain controllerilla, pelkkä OK:n painallus riittää.

ldp05.jpg

Mene Connection -> Bind. Kirjaudu tunnuksilla, joilla on riittävästi oikeuksia.

ldp07.jpg

View -> Tree ja valitse domain, josta haluat tietoa palauttaa.

ldp09.jpg

Tuplaklikkaa "Deleted objects" -kohtaa.

ldp10.jpg

Etsi palautettava objekti ja valitse Modify.

ldp11.jpg

Kirjoita Attribute-kenttään isDeleted. Valitse operation kohdasta Delete ja paina Enter-nappia.
Seuraavaksi Attribute-kohtaan distinguishedName ja Values-kenttään, mihin haluat objektin palauttaa. Jos haluat palauttaa käyttäjän Users-säilöön, ohjataan sijainti seuraavalla arvolla:

CN=tunnus,CN=Users,DC=domainin,DC=nimi

Operationista Replace ja varmista, että Extended on valittuna. Sitten paina Enter.

ldp13.jpg

Kun kaikki on kohdallaan, suorita palautus painamalla Run.

ldp14.jpg

Active Sirectory Sites and Services

Sitejen idea on hallinnoida domainin sisäistä tietoliikennettä. Esimerkiksi eri toimipisteet kannattaa jakaa omiin siteihinsä, jolloin voidaan vähentää turhaa liikennettä esimerkiksi hitaan WAN-yhteyden yli.

Avaa ADSS-työkalu ja valitse New Site.
ADSS001.jpg

Anna sitelle nimi ja valitse Site Link, jolla määritellään replikointiajat.
ADSS002.jpg
ADSS003.jpg

Siirretään domain controller siteen. Oletuksena DC:t ovat Default Sitessä. Valitse DC ja paina Move.
ADSS004.jpg

Valitse site, johon domain controller siirretään.
ADSS005.jpg

Luodaan aliverkko, joka liitetään siteen. Valitse New Subnet.
ADSS006.jpg

Määrittele aliverkko ja liitä se haluamaasi siteen. Clienttien Site-jäsenyys määräytyy siis aliverkon mukaan.
ADSS007.jpg

Active Directory Certificate Services

Asennus suoritetaan lisäämällä ADCS-rooli.

ScreenShot001.jpg

ADCS-roolin asennuksen jälkeen et voi muuttaa palvelimen nimeä, lisätä sitä domainin jäseneksi tai korottaa palvelinta domain controlleriksi.

ScreenShot002.jpg
ScreenShot003.jpg
ScreenShot004.jpg
ScreenShot005.jpg
ScreenShot006.jpg
ScreenShot007.jpg
ScreenShot008.jpg
ScreenShot009.jpg
ScreenShot010.jpg
ScreenShot011.jpg
ScreenShot012.jpg

R2-palvelimen lisääminen domain controlleriksi

R2-version liittäminen domainiin ei vaadi mitään erityistä, mutta jos olemassa olevaan metsään haluaa lisätä R2-palvelimen domain controlleriksi, pitää sen schema päivittää.

 • Kirjaudu DC:lle, jolla on hallussaan FSMO-rooli ja käytä tunnusta, joka kuuluu Schema Admins-ryhmään.
 • Kopioi R2-palvelimen asennuslevyltä kansion \support\adprep sisältö palvelimelle.
 • Siirry kansioon, johon tiedostot kopioit, ja suorita komento (huomioi 32- ja 64-bittisyys). Lisäksi kaikkien DC:eitten on oltava vähintään tasoa Windows 2000 SP4.
adprep /forestprep

ScreenShot004%282%29.jpg
ScreenShot005%282%29.jpg

Nyt voit perustaa metsään uuden domainin, jossa käytetään R2-palvelinta. Jos haluat lisätä olemassa olevaan domainiin R2-palvelimen, pitää sen schema laajentaa.

 • Kirjaudu DC:lle, jolla on hallussaan FSMO-rooli ja käytä tunnusta, joka kuuluu Domain Admins-ryhmään.
 • Kopioi R2-palvelimen asennuslevyltä kansion \support\adprep sisältö palvelimelle.
 • Siirry kansioon, johon tiedostot kopioit ja suorita komento (huomioi 32- ja 64-bittisyys).
adprep /domainprep /gpprep

ScreenShot007%282%29.jpg

Remote Desktop Services

Aloita asentamalla Remote Desktop Services-rooli.

rds01.jpg

Otetaan aluksi käyttöön vain Remote Desktop Session Host.

rds02.jpg

Ota huomioon, että ennen Session Hostin asennusta asennetut ohjelmat eivät välttämättä toimi.

rds03.jpg

Määrittele tietoturvataso. Network Level Authentication vaatii vähintään Vista-clientin tai sitten XP:n, johon on asennettu SP3.

rds04.jpg

Lisensointia on turha miettiä näin testatessa.

rds05.jpg

Määrittele käyttäjät tai ryhmät, joille on sallittua käyttää palvelua.

rds06.jpg

Nyt voit muokata ääni- ja grafiikkaominaisuuksia.

rds07.jpg

Lopulta olet valmis suorittamaan asennuksen. Jos jokin ohjelma ei tämän jälkeen toimi, asenna se uudestaan. Servereissä käytetyt IE:n tehostetut turva-asetukset kytketään pois päältä.

rds08.jpg

Kun asennus on valmis ja palvelin uudelleen käynnistetty, voit avata etätyöpöydän palvelimelle.

Jos haluat myöhemmin sallia uusille käyttäjille oikeuksia käyttää palvelinta, tapahtuu se palvelimen System Properties -> Remote -> Select Users.
Varmasti järkevin tapa olisi luoda AD:hen ryhmä ja antaa sille oikeus käyttää palvelinta, jolloin vältytään varsinaisen palvelimen käyttämiseltä, kun käyttöoikeuden antaminen tapahtuu AD:ssä lisäämällä käyttäjä luotuun ryhmään.

rds10.jpg

RemoteApp

RemoteApp toimii niin kuin RDS, mutta tarjoaa loppukäyttäjän työpöydälle vain yksittäisiä ohjelmia kokonaisen työpöydän sijaan. Lisäksi yksittäisen ohjelman käyttöoikeuksia pystyy rajaamaan.

Mene Server Manager -> Roles -> Remote Desktop Services -> RemoteApp Manager.

ram01.jpg

Vasemmasta yläkulmasta valitse Add RemoteApp Programs, joka avaa ohjatun ohjelmanlisäyksen.

ram02.jpg

Valitse listasta jaettava ohjelma. Properties-napilla voit muokata esimerkiksi, keillä on oikeus käyttää ohjelmaa käyttäjä- tai ryhmätasolla. HUOM! Tämän lisäksi käyttäjän pitää kuulua palvelimen Remote Desktop-ryhmään.

ram04.jpg
ram05.jpg

Ohjelma on nyt lisätty ja ohjelman jakelun loppukäyttäjille suorittaa joko rdp-tiedostolla tai sitten asennettavalla msi-paketilla.

Paina Create .rdp File

ram06.jpg

Määrittele mihin rdp-tiedosto tallennetaan, sekä verkko- ja sertifikaatti-asetukset.

ram08.jpg
ram09.jpg

Avaa luotu tiedosto työasemalla. Tämän jälkeen aukeaa RDS-yhteys palvelimelle, josta lopputuloksena jaettu ohjelma.
Remote Sesktop Services-kohdasta voit seurata, kun käyttäjä käyttää ohjelmaa.

ram10.jpg

Käynnistä Create Windows Installer Package.

Luomisprosessi on melko samanlainen, muutama lisäominaisuus on kuitenkin msi-paketin etuna.
Voit määritellä mihin kohtaan asetetaan pikakuvake ohjelmasta. Lisäksi voit assosioida tiedostoja RemoteApp-ohjelmiin eli kun klikkaat doc-tiedostoa työasemalla, osaa se avata RemoteApp-Wordin.

ram13.jpg

Remote Desktop Web Access

RDWA tuo selainkäyttöliittymän etätyöpöytäpalveluihin ja se on varmastikin helpoin tapa tarjota RDS-palveluja ulkomaailmaan ja domainiin kuulumattomiin työasemiin.

Lisää Remote Desktop Web Access-roolipalvelu, jolloin palvelimeen asentuu samalla myös IIS.

ram15.jpg

Asennuksen jälkeen mene työasemalla osoitteeseen https://palvelin/RDWeb ja kirjaudu domain-tunnuksilla.

ram17.jpg

Nyt näet tarjolla olevat ohjelmat, lisäksi voit avata etätyöpöytäyhteyden selaimen kautta.

ram18.jpg
ram19.jpg

Ohjelmien asennus RDS-palvelimeen

Jotta voidaan varmistua ohjelmien toiminta RDS-tyyppisessä monen käyttäjän ympäristössä, pitää ne asentaa RD Install Modessa.
RD Install Moden voi käynnistää joko komentoriviltä tai graafisesti.

Komentorivi

Tarkista ensin onko palvelin Install- vai Execute-tilassa.

change user /query

rdsprogram05.jpg

Siirrä palvelin Install-tilaan ja aloita ohjelman asennus manuaalisesti.

change user /install

rdsprogram06.jpg

Kun asennus on suoritettu, palauta palvelin Execute-tilaan.

change user /execute

rdsprogram07.jpg

GUI

Mene Control Panel -> Programs ja paina Install Application on Remote Desktop…

rdsprogram01.jpg

Avautuu RD Install Mode -työkalu.

rdsprogram02.jpg

Etsi asennettavan ohjelman asennuspaketti. Next-napilla aukeaa ohjelman asennus.

rdsprogram03.jpg

Kun ohjelma on asennettu, paina Finish.

rdsprogram04.jpg

Remote Desktop Virtualization Host

RDVH:n idea on tarjoilla Hyper-V:llä luotuja virtuaalityöasemia käyttäjille.

Esimerkissä luodaan ympäristö, jossa aktiivihakemiston käyttäjät voivat avata itselleen työaseman web-käyttöliittymän kautta.

Palveluiden asennus

Vaatimuksia aktiivihakemistolle:
1. Toiminnallisuustaso vähintään Windows 2000 Server Native Mode
2. Metsän schema on vähintään Windows 2008

Aloita asennus lisäämällä Remote Desktop Services-rooli. Role Services-kohdassa valitse Remote Desktop Session Host, Remote Desktop Virtualization Host, Remote Desktop Connection Broker ja Remote Desktop Web Access. Samalla asentuu automaattisesti Hyper-V- ja IIS-roolit. Luonnollisesti palvelut voi asentaa myös erillisille palvelimille.

vdi16.jpg

Määrittele palvelussa käytettävä sertifikaatti. Jos RDS-palvelut olisi asennettu erillisille palvelimille, tehtäisiin tämä asetus siihen mihin on asennettu Connection Broker-roolipalvelu.
Mene RD Virtualization Host Servers-kohtaan ja valitse Properties -> välilehti Digital Signature -> Lisää täppä kohtaan Sign with a digital certificate -> paina Select ja valitse käytettävä sertifikaatti.
vdi09.jpg

Lisää sertifikaatti vielä Default Domain Policyyn.

Computer Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Windows Components -> Remote Desktop Services -> Remote Desktop Connection Client
Specify SHA1 thumbprints of certificates representing trusted .rdp publisher

Valitse Enabled ja syötä sertifikaatin Thumbprint-arvo.

vdi08.jpg

Virtuaalityöaseman asennus

Seuraavaksi asenna Hyper-V:hen työasema (RDVH:lla ei voi tarjoilla palvelimia käyttäjille). Liitä työasema domainiin. Huolehdi, että työaseman Hyper-V-nimi on sen todellinen FQDN-nimi.
vdi04.jpg

Virtuaalityöasemalle pitää tehdä vielä seuraavat muutokset, jotta sitä voi käyttää virtuaalisena työasemana.

1. Salli Remote Desktop-käyttö.
2. Lisää domain-käyttäjä tai -ryhmä, jolla työasemaa on tarkoitus käyttää, paikalliseen Remote Desktop-ryhmään.
3. Muokkaa rekisteristä HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\AllowRemoteRPC arvoksi 1.
4. Lisää palomuuriin sallituksi Remote Service Management.
5. Lisätään vielä palomuurisääntöjä, jotka sallivat RDVH-palvelimelle tiettyjä oikeuksia työasemaan.

wmic /node:localhost RDPERMISSIONS where TerminalName="RDP-Tcp" CALL AddAccount "domain\RDVH_palvelin$",1
wmic /node:localhost RDACCOUNT where "(TerminalName='RDP-Tcp' or TerminalName='Console') and AccountName='domain\\RDVH_palvelin$'" CALL ModifyPermissions 0,1
wmic /node:localhost RDACCOUNT where "(TerminalName='RDP-Tcp' or TerminalName='Console') and AccountName='domain\\RDVH_palvelin$'" CALL ModifyPermissions 2,1
wmic /node:localhost RDACCOUNT where "(TerminalName='RDP-Tcp' or TerminalName='Console') and AccountName='domain\\RDVH_palvelin$'" CALL ModifyPermissions 9,1

Lopuksi sammuta ja käynnistä TermService-palvelu.

Palveluiden konfigurointi

Lisää palvelin palvelimen paikalliseen TS Web Access Computers -ryhmään. Hajautetussa mallissa asetus tehdään Connection Broker-palvelimeen ja lisättävä palvelin on Web Access-palvelin.

vdi10.jpg

Mene Start -> Administrative Tools -> Remote Desktop Services ja paina Remote Desktop Web Access Configuration (asetus tehdään Web Access-palveluun).
Kirjaudu ylläpitäjätunnuksilla, valitse RD Connection Broker Server. Kirjoita Source Name-kenttään Connection Broker-palvelimen nimi.

vdi23.jpg

Start -> Administrative Tools -> Remote Desktop Services -> Remote Desktop Connection Manager -> käynnistä Configure Virtual Desktops Wizard (Connection Broker-palvelu).

vdi13.jpg
Määrittele palvelin, jossa on Virtualization Host-palvelu.
vdi14.jpg
Määrittele Session Host-palvelin.
vdi15.jpg
Määrittele Web Access-palvelin.
vdi17.jpg
vdi18.jpg

Lisää täppä kohtaan Assign Personal Virtual Desktop.

vdi19.jpg

Määrittele käyttäjä ja virtuaalinen työasema.

vdi20.jpg
vdi21.jpg
vdi22.jpg

Nyt olet määritellyt aktiivihakemiston käyttäjälle henkilökohtaisen työaseman ja voit tarkistaa tilanteen ADUC-työkalulla. Avaa käyttäjän Properties ja katso välilehteä Personal Virtual Desktop.

vdi25.jpg

Kirjautumalla RDWEB-palveluun käyttäjätunnuksella sinulle on tarjolla My Desktop. Tätä klikkaamalla aukeaa sinulle yhteys henkilökohtaiseen työasemaan. Jos virtuaalityöasema on sammuksissa, osaa järjestelmä käynnistää sen.

vdi24.jpg

Print and Document Services

Print Services on muuttanut nimensä. Mukaan on ympätty uusia ominaisuuksia, mutta itse tulostinpalvelin on pysynyt entisellään.

Internet Printing

Internet Printing mahdollistaa IPP-protokollan käytön sitä tukevissa clienteissä. Lisäksi käyttöön saa mukavan web-käyttöliittymän.

Lisää Internet Printing-rooli.

pads06.jpg

Asennuksen jälkeen voit tarkastella palvelimella olevia tulostimia selaimella osoitteessa http://palvelin/printers/.

pads07.jpg

Riippuen oikeuksista voit hallita tulostusjonoa, tarkkailla tulostimen tilaa ja jopa asentaa tulostimen käyttämääsi työasemaan.

pads08.jpgpads12.jpg

Point and Print Restrictions

Oletuksena työasemaan tulostinajurin asentaminen vaatii ylläpitäjän oikeudet. Näin ollen keskitetty tulostimien levitys ja ajurien päivitys voi muuttua melko haastavaksi. Point and Print Restrictions GPO tuo tähän helpotusta, mutta tekee sen kuitenkin turvallisesti.

Avaa GPMC-työkalulla policy, johon haluat säännön tehdä. User Configuration -> Policies -> Administrative Templates -> Control Panel -> Printers -> Point and Print Restrictions.

papr.jpg

Määrittele tulostinpalvelimesi nimi. Koska tulostin on asennettava ajuri, voi tällöin myös koneeseen yrittää asentua "tulostinajureita". Näin ollen määritellään luotettu kohde ajureiden lähteeksi. Lisäksi määrittele miten UAC reagoi uuden tulostimen asennukseen tai ajurin päivitykseen.

papr01.jpg

DHCP

Näkyvänä uutuutena on MAC-osoitteeseen perustuva filtteröinti. Filtteröinti voidaan tehdä kahdella eri tavalla: joko sallimalla tietyt MAC-osoitteet tai sitten estämällä tiettyjen keskustelu DHCP-palvelimen kanssa.
Listan R2:ssa tulevista uudistuksista DHCP:een löytyy täältä.

w2k8r202.jpg

Kiinteä IP-osoite

Normaalisti DHCP jakaa sattumanvaraisesti osoitteita clienteille. Jos haluaa antaa tietylle clientille tietyn osoitteen voi käyttää osoitevarausta.
Valitse New Reservation.
dhcpre01.jpg

Anna varaukselle nimi, haluttu IP ja MAC-osoite, jolle kyseinen ip annetaan.

dhcpre02.jpg

Windows Deployment Services

VHD-imaget

R2-version WDS:ssä pystyy levittämään myös Windows 7- ja 2008 R2-käyttöjärjestelmiä VHD-imageina. VHD-imagen lisääminen tapahtuu wdsutil-komentorivityökalua käyttäen.

Ensiksi luodaan uusi image-ryhmä. VHD-imageja ei voi sijoittaa samaan ryhmään wim-imageiden kanssa.

wdsutil /Add-ImageGroup /ImageGroup:"ryhmännimi"
wdsvhd.jpg

Lisätään itse image.

WDSUTIL /Verbose /Progress /Add-Image /ImageFile:imagetiedostonsijainti /Server:wdspalvelin /ImageType:Install /ImageGroup:ryhmännimi
wdsvhd02.jpg

Nyt image löytyy wds-hallintakonsolista…

wdsvhd03.jpg

Ajurien lisäys

Ajurien lisääminen on helpottunut huomattavasti. Uusi ajurien lisäystekniikka tukee Vista SP1:stä, 2008 Serveriä ja sitä uudempia käyttöjärjestelmiä.

Lisätään ajuri palvelimelle.
Valitse Add Driver Package.

wdsdriver01.jpgwdsdriver02.jpgwdsdriver03.jpgwdsdriver04.jpgwdsdriver05.jpg

Muista sijoittaa ajuri ryhmään, koska vasta kun ajurin sijoittaa ryhmään, sitä käytetään asennuksissa.

wdsdriver06.jpgwdsdriver07.jpg

Nyt ajuri on käytössä. Oletusasetuksilla ajuri on tarjolla kaikissa asennuksissa. Asennus käyttää ajuria, jos Plug and Play-toiminto havaitsee, että sitä tarvitaan.

Ajurien suodatus

Tietyissä tilanteissa et luonnollisesti halua tarjoilla kaikkia ajureita asennuksen käyttöön ja tällöin kannattaa käyttää suodatusta. Suodatus tapahtuu ajuriryhmätasolla ja suodatuksia voi tehdä tietokoneen bios-tietojen perusteella tai sitten asennettavan käyttöjärjestelmän perusteella.

Valitse ajuriryhmä, jonka sisällön käyttöä haluat rajoittaa. Paina Modify Filters for this Group.

wdsdriver08.jpg

Filters-välilehdellä paina Add ja pääset luomaan suodatinta. Filter Typessä määritellään tutkittava tieto ja Operator-kohdassa määritellään, pitääkö arvon olla annettu tai sitten jokin muu. Jos annat useita ehtoja, pitää niistä vain yhden täyttyä, jolloin ajurin asentaminen onnistuu.

wdsdriver09.jpg

Jos työasemiin pitää asentaa ajureita, joissa ei toimi plug and play tai sitten laite ei ole kytkettynä asennushetkellä, kannattaa ne kerätä yhteen ajuriryhmään ja muuttaa Properties-välilehden Applicability-kohtaan "All driver Packages in the group". Tällöin ryhmän kaikki ajurit asennetaan jokaiselle koneelle.

wdsdriver10.jpg

Ajuripaketin lisäys boot imageen

Palvelimelle lisättyjä ajureita voi myös lisätä boot imageen. Imagen pitää olla Windows 7:sta tai Windows 2008 R2:sesta otettu.

Valitse haluttu boot image ja paina Add Driver Packages to Image.

wdsdriver11.jpgwdsdriver12.jpgwdsdriver13.jpgwdsdriver14.jpgwdsdriver15.jpg

DNS

DNS-palvelimen lisääminen AD-ympäristössä

Jos DNS-palvelu on asennettu dcpromon yhteydessä. Toimii se seuraavilla asetuksilla:
ScreenShot009%281%29.jpg

DNS-palvelinten tiedot siis replikoidaan automaattisesti domainissa olevien DNS-palvelinten kesken.
Niinpä asenna palvelin, liitä se domainiin ja asenna siihen DNS-palvelu. Esimerkiksi Server Core-versioon voit asentaa DNS-palvelun seuraavalla komennolla:

dism /online /enable-feature /featurename:dns-server-core-role
ScreenShot004%283%29.jpg

Odota, että DNS-palvelu replikoituu ja käytössäsi on uusi DNS-palvelin.

Hostin lisäys DNS-palveluun

Kun laitteen lisää AD:hen, osaa AD:n DNS tämän jälkeen ohjata liikenteen nimen perusteella laitteen IP-osoitteeseen. Joskus kuitenkin halutaan ohjata liikenne toisellakin nimellä tai sitten laitteeseen, joka ei kuulu AD:hen. Tällöin Host-arvo pitää antaa DNS-palveluun manuaalisesti.

Esimerkissä on käytössä domainiin liitetty palvelin, jonka fqdn-nimi on lync-se.testi.local ja IP-osoite 192.168.100.112. Nyt halutaan, että yhteydenotot fqdn-nimeen dialin.testi.local ohjautuvat myös tuohon palvelimeen.

Avaa DNS-konsoli Server Managerista ja valitse Forward Lookup Zonesta domain, jossa hostin haluat sijaita. Aloita valitsemalla New Host.
ScreenShot001%281%29.jpg
Anna hostille nimi ja IP-osoite, mihin se ohjataan. Lopuksi paina Add Host.
ScreenShot002%281%29.jpg
ScreenShot003%281%29.jpg
Nyt lisäämäsi host löytyy DNS-palvelusta.
ScreenShot008%281%29.jpg

Palvelun ohjaus

Ohjataan _sipinternaltls-niminen palvelu sitä tarjoavaan palvelimeen.

Valitse domain, jossa palvelu sijaitsee. Other New Records.
ScreenShot004%281%29.jpg
Valitse Service Location (SRV) ja paina Create Record.
ScreenShot005%281%29.jpg
Määrittele palvelu, protokolla, portti ja palvelua tarjoava palvelin.
ScreenShot006%281%29.jpg
ScreenShot007%281%29.jpg

Hyper-V

Käyttöönotto tapahtuu lisäämällä Hyper-V -rooli.
hyperv001.JPG
hyperv002.JPG
Valitse minkä verkkokortin kautta virtuaalikoneet liikennöivät.
hyperv003.JPG
hyperv004.JPG
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen Hyper-V on käytössä.
hyperv005.JPG

Virtuaalikoneen luonti

Virtuaalikoneen luonti tapahtuu Hyper-V managerista valitsemalla New Virtual Machine
hyperv006.JPG
hyperv007.JPG
hyperv008.JPG
Käytä asennuksen luomaa Virtual Network -yhteyttä. Tällöin virtuaalikone liikennöi verkossa niin kuin isäntäkonekin.
hyperv009.JPG
hyperv010.JPG
hyperv011.JPG
hyperv012.JPG
Tuplaklikkaa luotua konetta. Nyt voit vaikka käynnistää koneen ja aloittaa sen asentamisen aivan niin kuin oikean tietokoneen.
hyperv013.JPG
Valitsemalla File -> Settings pääset virtuaalikoneen asetuksiin. Täältä voit vaikka lisätä virtuaalikoneen käytössä olevaa muistin määrää.
hyperv014.JPG
Kun 2008 R2-palvelimen päivittää SP1-versioon saadaan käyttöön Dynamic Memory -ominaisuus. Tällöin voidaan määrittää muistimääräalue, jota virtuaalikone käyttää tarpeen mukaan ja lisäksi voidaan priorisoida koneiden muistintarve.
hyperv018.JPG

Virtuaalikoneen liikuttelu

Exportointi

Ennen kuin virtuaalikonetta voidaan siirtää toiseen palvelimeen tms. pitää se niin sanotusti "ulostaa" nykyisestä Hyper-V -palvelimesta. Aloita operaatio käynnistämällä Export-toiminto.
Määrittele kansio, johon haluat ulostetun virtuaalikoneen tallennettavan ja paina Export.
hyperv015.JPG
Operaation etenemistä voit seurata Status-kentästä. Operaation valmistumisesta et saa erillistä ilmoitusta. Määrittelemästäsi kansiosta löytyy nyt virtuaalikoneen niminen kansio, joka sisältää tarvittavat tiedot.
hyperv016.JPG

Importointi

Virtuaalikoneen saa otettua käyttöön Import-toiminnolla. Määrittele kansio, jossa tuotava virtuaalikone sijaitsee. Valitse tuontitapa: Move or restore palauttaa koneen niin sanotusti alkuperäisessä tilassa, kopiointi luo koneelle uuden ID:n, jolloin Hyper-V ymmärtää sen uutena koneena (esim. malli-image, josta sitten otetaan kopioita kun luodaan uusia koneita), Jos duplikointia ei käytetä, käyttää Hyper-V suoraan alkuperäisiä tiedostoja eli kyseistä konetta ei voi enää uusiokäyttää. Kun tuonti on valmis, ilmestyy se Hyper-V Manageriin.
hyperv017.JPG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License